Disclaimer

Fysique spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten. Fysique behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Fysique geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Fysique geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Fysique aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, producten, prijzen, grafisch materiaal en logo’s.

Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.